CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Projekty naukowe i edukacyjne

Zrzut ekranu_2021-10-19_o_11.39.12

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych uczestniczy/ło w następujących projektach edukacyjnych:

 1. EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes)
  Czytaj dalej

  EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes) jest wspólną inicjatywą kilku europejskich uniwersytetów, utworzoną na podstawie „umowy dżentelmeńskiej” profesorów prawa podatkowego i mającą na celu prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych oraz badań naukowych w zakresie europejskich i porównawczych aspektów prawa podatkowego.

  W ramach Kursu Zimowego Eucotax studenci z różnych krajów przygotowują prace magisterskie na jeden z sześciu tematów szczegółowych mieszczących się w ramach tematu przewodniego danej edycji, koncentrując się na uregulowaniach obowiązujących w kraju macierzystym.

  Prace magisterskie studentów stanowią podstawę do sformułowania wniosków prawnoporównawczych i opracowania raportu prawnoporównawczego dla każdego z tematów szczegółowych. Wnioski prawnoporównawcze są formułowane w trakcie seminarium wyjazdowego, w którym uczestniczą studenci z wszystkich uniwersytetów współpracujących w ramach programu Eucotax.

  Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych uczestniczy w projekcie EUCOTAX od 2010 r. W kwietniu 2010 r. trójka studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pod opieką mgr Małgorzaty Sęk, wzięła udział w międzynarodowej konferencji – seminarium Eucotax Wintercourse w Uppsali (Szwecja), w 2011 r. studenci brali udział w seminarium wyjazdowym w Rzymie (Włochy). W 2012 r. seminarium Eucotax odbyło się w Łodzi (czytaj: Międzynarodowe seminarium podatkowe Eucotax Wintercourse 2012: Global international taxation - from national tax systems towards global tax systems, Łódź, 12-19 kwietnia 2012 r.). W 2013 r. studenci gościli w Osnabrücku, w 2014 r. w Paryżu, w 2015 r. w Barcelonie, zaś w 2016 r. we Wiedniu.

 2. Collaborative Study on Special Tax Zones
  Czytaj dalej
  Projekt ten obejmuje wieloletnie badania nad występującymi w poszczególnych państwach specjalnymi strefami ekonomicznymi. Celem tego projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jakie są korzyści podatkowe płynące ze stref obecnie i w przyszłości. W badaniach uczestniczą przedstawiciele ponad 11 uniwersytetów z całego świata, projekt jest koordynowany przez IBFD w Amsterdamie. CDiSP reprezentują dr Ziemowit Kukulski i mgr Aneta Nowak-Piechota. Pierwsza faza projektu została zwieńczona dwudniowym seminarium, jakie odbyło się 28-29 kwietnia 2016 r. w Vigo (Hiszpania). W 2017 r. seminarium odbędzie się w Rotterdamie (Holandia).

  icon pdf Program seminarium w Rotterdamie

 

 1. International Study Course on Pensions 2010
  Czytaj dalej

  W ramach tego projektu w dniach 24-26 listopada 2010 Centrum zorganizowało we współpracy z Katedrą Prawa Ubezpieczeń Społecznych UŁ oraz The Competence Centre for Pension Research z Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia) międzynarodową konferencję studencką International Study Course on Pensions 2010.

  Celem konferencji było porównanie systemów emerytalnych Polski i Holandii oraz podatkowych skutków ich funkcjonowania w świetle prawa krajowego, międzynarodowego oraz unijnego. W konferencji udział wzięli studenci i pracownicy naukowi z Uniwersytetu w Tilburgu i Maastricht, Pracownicy Komisji Europejskiej oraz naukowcy i studenci z Uniwersytetu Łódzkiego.

 2. GAVA (Governance for Sustainable Development),
  Czytaj dalej:

  Jest to projekt finansowany w ramach programu LLP - Erasmus Curriculum Development (partnerami Uniwersytetu Łódzkiego w tym projekcie są Fachhochschule für angewandtes Management (Niemcy, Erding), Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentat (Francja, Marcy l'Etoile), University of Crete (Grecja, Rethymno), University of London (Wielka Brytania, Londyn).

  Celem projektu jest rozwinięcie / przygotowanie wspólnego programu studiów na poziomie doktoranckim oraz magisterskim zatytułowanego "Governance for Sustainable Development – Skuteczne Rządzenie dla Zrównoważonego Rozwoju".

  Celem długofalowym projektu jest wdrożone programu studiów na uczelniach wchodzących w skład konsorcjum i umożliwienie realizacji programu studentom z Europy i spoza niej. Centrum jest zaangażowane w prace nad 2 z 6 filarów projektu: Political Stability and Regulatory Quality (Polityka Stabilności i Jakość Tworzenia Przepisów), Anti-corruption (Walka z Korupcją).

 3. W ramach działalności naukowej Centrum zajmuje się także projektami badawczymi. Dotychczas przeprowadzono m. in.:

  • badania dotyczące prawa podatkowego Unii Europejskiej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w państwach Unii Europejskiej (2000-2002, Projekt045/HO/2000/18);
  • projekt badawczy poświęcony problemom implementacji prawa wspólnotowego w zakresie podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w okresie poakcesyjnym (2005-2008; Projekt 1 HO2A 060 28);
   Czytaj dalej

   Celami programu badawczego było:

   • określenie stopnia zgodności przyjętych przez Polskę rozwiązań dotyczących podatku od wartości dodanej i akcyz z regulacjami wspólnotowymi;
   • wskazanie koniecznych konkretnych pociągnięć, w tym systemowych zmian w celu skutecznego wdrożenia stałych działań dostosowawczych;
   • zbudowanie teoretycznego modelu relacji między prawem podatkowym Unii Europejskiej a polskim prawem podatkowym w zakresie podatków pośrednich i modelu dostosowawczego.

   W wyniku przeprowadzonych badań, zespół badawczy kierowany przez prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela opracował 3 raporty:
   - Raport w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, prof. Marek Kalinowski, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr Ewa Prejs, WPiA UMK Toruń;
   - Podatek akcyzowy w świetle regulacji prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych, dr Ireneusz Mirek, WPiA UŁ;
   Podatek od wartości dodanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dr Ziemowit Kukulski, WPiA UŁ

   Centrum zorganizowało 3 ogólnopolskie konferencje podatkowe poświęcone zakresowi prowadzonych badań:
   - 14.06.2007 r. nt. „Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego” (z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów);
   5.11.2007 r. nt. „Podatek od towarów i usług w 2008 r. na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego”;
   14.04.2008 r. nt. „Podatek od towarów i usług”

   Wyniki badań zostały rozpowszechnione w „Kwartalniku Prawa Podatkowego”

  • projekt badawczy nt. wykładni prawa podatkowego w orzecznictwie sądów (2000-2002; Projekt 456/HO2/2000/18);
  • badania nad Ordynacją podatkową (szczególnie w roku 2005);
  • badania nt. ochrony praw podatnika (w tym badania prawnoporównawcze), których częścią była międzynarodowa konferencja podatkowa pt. „Taxpayer Protection. Tax Policy” w maju 2008 oraz wydana książka pt. „Protection of Taxpayer’s Rights”, której redaktorami naukowymi i autorami raportu generalnego byli pracownicy Centrum (prof. W. Nykiel, mgr M. Sęk) (rok akademicki 2007/2008);
  • badania nad neutralnością finansowania spółek w polskim systemie podatkowym w świetle prawa unijnego, zakończone opublikowaniem wyników w Studi Tributari Europei - "Polish equity and debt financing regime in the light of neutrality principle, EC tax law and ECJ case-law"autorzy: W. Nykiel, Z. Kukulski, M. Wilk.
 4. Ponadto w ramach Centrum:

  • sporządzano opinie w sprawie projektowanych zmian w zakresie prawa podatkowego (m. in. dotyczące projektu ustawy o podatku od towarów i usług; projektu zmian w ustawie Ordynacja podatkowa, nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podatkowych aspektów funkcjonowania przepisów kodeksu spółek handlowych;
  • oceniono obowiązujące regulacje (m.in. opracowując publikowane w odstępach 5 letnich Raporty o stanie prawa podatkowego);
  • przygotowano projekt „ Prawo bilansowe a rachunkowość podatkowa” (na zlecenie Ministerstwa Finansów);
  • przygotowano projekty przepisów (m.in. w zakresie Ordynacji podatkowej);
  • w 2000 r. nawiązano współpracę z Ministerstwem Finansów Republik Bułgarii oraz Albanii, w ramach której Centrum rozwinęło działalność szkoleniową. Szkolenia zostały zaprojektowane na potrzeby administracji podatkowych państw bałkańskich i dotyczyły ogólnych zagadnień w zakresie reformowania systemu podatkowego oraz wybranych zagadnień związanych z opodatkowaniem dochodu, jak również podatków konsumpcyjnych.

  Pobierz:

icon word Raport o stanie prawa podatkowego 2010
icon word Raport o stanie prawa podatkowego 2005
icon pdf Raport Wybrane problemy opodatkowania sektora bankowego