ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Zespół

IMG 2911

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

- profesor nauk prawnych, w latach 2008-2016 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest założycielem (1997) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Autor czterech książek i współautor bądź redaktor piętnastu innych. Napisał ponad sto dwadzieścia artykułów, glos i innych opracowań. Prowadził wykłady na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours - jako professeur invité (Francja), a także na Wirtschafts Universität w Wiedniu (Austria). Był między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), Przewodniczącym Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007), członkiem Rady Legislacyjnej (2006-2010). Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, jest członkiem Board of Trustees w IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) w Amsterdamie. Od 2002 r. należy do International Fiscal Association; w latach 2005-2011 członek zarządu (Executive Committee) tej organizacji. Jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego "Kwartalnika Prawa Podatkowego". Zasiada w radach programowych "Przeglądu Podatkowego", "Prawa i Podatków" oraz Advisory Board „EC Tax Review". Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adam Mariaski

dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ

- doktor habilitowany nauk prawnych z zakresu prawa podatkowego; adwokat, doradca podatkowy; partner w Mariański Group; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA UŁ; członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego; członek zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA). Członek Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego". Autor bądź współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy.

Z.Kukulski -_Passport_Photo

dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ

– doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego; od 2011 r. zastępca kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, publikacji i komentarzy w zakresie krajowego prawa podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, w tym publikacji anglojęzycznych. Prowadził wykłady na zagranicznych uczelniach na Luarasi University w Tiranie (Albania), Caucasus Interational University w Tbilisi (Gruzja) oraz Shanghai Finance University w Szanghaju (Chiny).

Jarosaw-Neneman

dr Jarosław Neneman

- doktor nauk ekonomicznych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatki lokalne oraz rynek gier i zakładów. Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Wykładał mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową na Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytecie Łódzkim, były doradca Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz były społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu. W latach 2004-2005 oraz 2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową, a wcześniej w 2004 szef gabinetu Ministra Finansów.

Dariusz Strzelec

dr hab. Dariusz Strzelec

- doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat specializujacy się w prawie podatkowym; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA); członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe oraz opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych. Jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.http://dariuszstrzelec.pl

Ireneusz-Nowak

dr Ireneusz Nowak

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ. Od roku akademickiego 2008/2009 adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA UŁ. Bierze udział w organizacji prowadzonych przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ oraz Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ konferencji naukowych, w tym. m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Studentów. Był także sekretarzem naukowym we współorganizowanych przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ IV Letnich Warsztatach Doktoranckich (Łódź 2011). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego sytemu podatkowego, postępowania podatkowego oraz szeroko pojętej ochrony praw podatnika.

Malgorzata-Sek

dr Małgorzata Sęk

- Doktor prawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2004). W latach 2004 – 2007 pracownik administracji podatkowej (orzecznictwo oraz interpretacje indywidualne w zakresie podatku od towarów i usług). Od października 2007 r. asystent w Katedrze Prawa Podatkowego oraz specjalista Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Od maja 2011 r. wiceprezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. W roku akademickim 2008/2009 odbyła staż naukowy w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (w ramach MONDI Packaging Research Fellowship). Autorka i współautorka publikacji oraz ekspertyz z dziedziny prawa podatkowego, w tym publikacji anglojęzycznych. Prelegentka i uczestniczka licznych konferencji i seminariów podatkowych w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojęte międzynarodowe i unijne prawo podatkowe (w szczególności w zakresie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej), podatek od towarów i usług, a także wybrane zagadnienia części ogólnej materialnego prawa podatkowego oraz postępowania podatkowego.

Micha Wilk

dr Michał Wilk

- doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, partner w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, Z-ca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, radca prawny, doradca podatkowy. Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, założyciel bloga podatkifirmowe.pl, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

zdjcie ANP

dr Aneta Nowak-Piechota

– doktor nauk prawnych, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP, Sekretarz Redakcji Kwartalnika Prawa Podatkowego, doradca podatkowy, radca prawny. W 2011 r. uczestniczka Eucotax Wintercourse w Rzymie, laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.
Blazej Kuzniacki_2_-k2

dr Błażej Kuźniacki

- doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Oslo) - specjalizacja: międzynarodowe prawo podatkowe, absolwent prawa i europeistyki (summa cum laude) Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Of Counsel w PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, badacz naukowy na Uniwersytecie Zarządzania w Singapurze - Akademia Podatkowa, Centrum Doskonalenia w Opodatkowaniu (2017-2018). Członek polskiego i norweskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek - założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, założyciel bloga blazejkuzniacki.pl, laureat stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz the 2016 IFA President YIN Scientific Award. Autor ponad 50 polsko i angielskojęzycznych publikacji z zakresu krajowego, międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Wykładowca na krajowych i zagranicznych uczelniach, w tym Brazylijski Instytut Prawa Podatkowego (Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT), São Paulo (2017).

 zdjcie MS

mgr Małgorzata Stankiewicz

- w latach 1993 - 1998 administracyjna obsługa biura programu TEMPUS na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (realizacja dwóch projektów: JEP 4180 "LEGIS" oraz JEP 8036 COMMUNICATION"). W latach 1998 – 2003 kierownik dziekanatu WPiA UŁ, od listopada 2003 r. starszy specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i dyrektor Fundacji CDiSP.

MaciejPikula2

mgr Maciej Pikuła

- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, odpowiedzialny za organizację comiesięcznych konferencji podatkowych oraz Konkursu na Najlepszą Rozprawę Doktorską z Zakresu Prawa Podatkowego;

 Aleksandra Krajewska

mgr Aleksandra Krajewska

 - magister prawa, doktorantka w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Konsultant w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. W 2013 r. uczestniczka Eucotax Wintercourse w Osnabrück.

 

1024x768 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

- profesor nauk prawnych, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest założycielem (1997) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Autor czterech książek i współautor bądź redaktor dziewięciu innych. Napisał ponad sto artykułów, glos i innych opracowań. Prowadził wykłady na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours - jako professeur invité (Francja), a także na Wirtschafts Universität w Wiedniu (Austria). Był między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001),  Przewodniczącym Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007),  członkiem Rady Legislacyjnej (2006-2010). Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, jest członkiem Board of Trustees w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Od 2002 r. należy do International Fiscal Association; w latach 2005-2011 członek zarządu (Executive Committee) tej organizacji. Jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zasiada w radach programowych "Przeglądu Podatkowego", "Kwartalnika Prawa Podatkowego", "Prawa i Podatków" oraz Advisory Board „EC Tax Review”.