CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Program - PSPP

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

Liczba punktów ECTS

Prowadzący

1

Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne

34

3,5

 

 

Wprowadzenie do prawa podatkowego

6

 

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

 

Wykładnia prawa podatkowego

4

 

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

 

Zobowiązania podatkowe

24

 

dr Małgorzata Sęk, dr M. Wilk

2

Podatki dochodowe

32

3

 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

14

 

dr A. Krajewska

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

14

 

dr hab. A. Mariański, prof. UŁ

 

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych

4

 

dr hab. D. Strzelec, prof. UŁ

3

Podatki pośrednie

24

2,5

 

 

Podatek od towarów i usług  

20

 

dr M. Sęk, sędzia A. Bącal

 

Podatek akcyzowy

4

 

dr I. Mirek

4

Pozostałe podatki

12

1

 

 

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 

5

 

dr hab. T. Nowak, prof. UŁ

 

Podatek od niektórych instytucji finansowych

1

 

dr A. Krajewska

 

Podatek od spadków i darowizn

2

 

dr hab. Z. Kukulski, prof. UŁ

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3

 

dr A. Krajewska

 

Podatek od wydobycia niektórych kopalin; Specjalny podatek węglowodorowy; Podatek od gier

1

 

dr A. Krajewska

5

Międzynarodowe prawo podatkowe

22

2

 

 

Wprowadzenie do międzynarodowego
i europejskiego prawa podatkowego

2

 

prof. dr hab. W. Nykiel

 

Międzynarodowe prawo podatkowe

14

 

dr hab. Z. Kukulski, prof. UŁ,            prof. Jan de Goede

 

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę

6

 

dr hab. Z. Kukulski, prof. UŁ

6

Postępowanie podatkowe

56

5,5

 

 

Postępowanie podatkowe

12

 

prof. dr hab. W. Chróścielewski,        prof. dr hab. J.P. Tarno

 

Postępowanie sądowoadministracyjne

4

 

prof. dr hab. Z. Kmieciak

 

Doradca przed sądem administracyjnym

2

 

prof. dr hab. J.P. Tarno

 

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

8

 

dr hab. D. Strzelec, prof. UŁ

 

Egzekucja zobowiązań podatkowych

8

 

prof. dr hab. J.P. Tarno

 

Prawo karne skarbowe

8

 

dr Z. Wardak

 

Prawo i postępowanie podatkowe – warsztaty

14

 

dr hab. D. Strzelec, prof. UŁ

7

Rachunkowość

24

2,5

prof. dr hab. E. Walińska

8

Egzamin

0

10

 

 

RAZEM


204

 

30

 

 • Wprowadzenie do prawa podatkowego (prof. dr hab. W. Nykiel)

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawa podatkowego, w tym omówienie zagadnień takich jak: pojęcie podatku, elementy konstrukcji podatku, klasyfikacja podatków, zasady podatkowe, prawo podatkowe jako gałąź prawa, źródła prawa podatkowego.

 • Wykładnia prawa podatkowego (prof. dr hab. W. Nykiel)

Wykład obejmuje kluczowe dla każdego praktyka i teoretyka prawa podatkowego zagadnienia związane z rekonstrukcją treści norm prawa podatkowego na podstawie przepisów prawa podatkowego. Podczas wykładu uczestnicy poznają specyfikę wykładni prawa podatkowego, a także dyrektywy wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej.

 • Zobowiązania podatkowe (dr M. Sęk, dr M. Wilk)

Wykład koncentruje się na kluczowych dla praktyki podatkowej zagadnieniach ogólnych takich jak:

1) stosunek podatkowoprawny: pojęcie stosunku podatkowoprawnego, podmioty stosunków podatkowoprawnych (podatnik, płatnik, inkasent, organ podatkowy, w tym również struktura i kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej), obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstanie zobowiązania podatkowego

2) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia zobowiązań podatkowych w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowego (w tym problematyki zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia)

3) nadpłata

4) odpowiedzialność podatkowa (podatnika, płatnika, inkasenta, osób trzecich)

5) następstwo prawnopodatkowe

6) klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania

7) raportowanie schematów podatkowych

8) instrumenty zmniejszające ryzyko podatkowe: interpretacje ogólne prawa podatkowego, objaśnienia podatkowe, interpretacje indywidualne prawa podatkowego, utrwalona praktyka interpretacyjna, wiążące informacje stawkowe, opinie zabezpieczające, uprzednie porozumienia cenowe, umowa o współdziałanie, porozumienie podatkowe.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (dr A. Krajewska)

W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem przychodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (dr hab. A. Mariański, prof. UŁ)
 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych (dr hab. D. Strzelec, prof. UŁ)

Celem wykładu jest przedstawienie nowych zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, których uchwalenie stało się konieczne z uwagi na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 29.7.2014 r. oraz z 18.7.2013 i co nastąpiło w ustawie z 16.1.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r. poz. 251). Chcąc lepiej zrozumieć znaczenie nowych regulacji dotyczących przychodów nieujawnionych, zostanie dokonane ich porównanie z poprzednimi regulacjami w szczególności w kontekście podstawowych, powstających w praktyce wątpliwości, dotyczących zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i kwestii proceduralnych mających istotne znaczenie w toku postępowania. Pozwoli to na ustalenie, czy nowe rozwiązania stanowić będą remedium na dotychczas występujące problemy praktyczne. Rozważania poparte zostaną najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych.

 • Podatek od towarów i usług (dr M. Sęk, sędzia A. Bącal)

Celem wykładu jest przedstawienie mechanizmu funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kluczowych dla praktyki podatkowej, w tym nowości legislacyjnych oraz najnowszego orzecznictwa sądów polskich i unijnych. Wykład obejmuje następujące treści: cechy i mechanizm VAT, zakres przedmiotowy VAT (katalog czynności opodatkowanych, dostawa towarów, świadczenie usług, świadczenia złożone; odpłatność i czynności nieodpłatne, czynności wyłączone i (wybrane) zwolnione), zakres podmiotowy VAT (podatnik VAT, działalność gospodarcza, sfera prywatna, zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców, mechanizm odwrotnego obciążenia, przedstawiciel podatkowy, płatnik), opodatkowanie transakcji międzynarodowych (miejsce dostawy towarów, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, sprzedaż wysyłkowa, miejsce świadczenia usług, mini-punkt kompleksowej obsługi (MOSS) dla usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych), moment powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury, podstawa opodatkowania, wycena rynkowa, stawki VAT, korekty, pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, należyta staranność, odpowiedzialność solidarna, mechanizm podzielonej płatności, zapłata i zwrot podatku, obowiązki instrumentalne (rejestracja, dokumentacja (faktury, kasy rejestrujące), ewidencje, deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny).

 • Podatek akcyzowy (dr I. Mirek)

Zajęcia z zakresu prawa akcyzowego dotyczą zasadniczych kwestii opodatkowania m.in. energii elektrycznej, paliw płynnych i gazowych czy węgla, a więc wyrobów istotnych tak dla praktyki działania przedsiębiorstw, jak i z punktu widzenia indywidualnych konsumentów. Do tego dochodzą kwestie fiskalnego obciążenia wyrobów tytoniowych, alkoholowych i samochodów osobowych. Legislacyjny kształt unormowań akcyzowych jest z jednej strony wynikiem implementacji znacznych zasobów prawa Unii Europejskiej, z drugiej zaś efektem wdrożenia rozwiązań szczególnych, charakterystycznych wyłącznie dla unormowań polskich. W ten sposób powstał konglomerat kilkuset przepisów, pomieszczonych w kilku ustawach oraz kilkudziesięciu rozporządzeniach. Celem wykładu jest wskazanie sposobów na sprawne poruszanie się w tym gąszczu regulacji. Wykład odwołuje się nie tylko do wiedzy teoretycznej, ale bazuje także na doświadczeniach praktycznych oraz udziale w procesie legislacyjnym.

 • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce (dr hab. T. Nowak, prof. UŁ)
 • Podatek od niektórych instytucji finansowych (dr A. Krajewska)
 • Podatek od spadków i darowizn (dr hab. Z. Kukulski, prof. UŁ)

Celem wykładu jest prezentacja elementów konstrukcji podatku od spadków i darowizn z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji organów podatkowych oraz perspektywy płatnika podatku (notariusz).

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (dr A. Krajewska)

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami na gruncie regulacji PCC (dotyczącymi m.in. zakresu przedmiotowego i podmiotowego, podstawy opodatkowania i wysokości podatku, zwolnień, zasad poboru i zwrotu PCC). Powyższe zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem najczęstszych problemów pojawiających się w kontekście opodatkowania PCC oraz ilustrowane są praktycznymi przykładami. Treść zajęć uwzględnia aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące PCC. Szczególna uwaga zwrócona jest na relację pomiędzy PCC oraz VAT, w przypadku której odpowiednie rozgraniczenie zakresów opodatkowania ma istotne konsekwencje praktyczne.

 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin, Specjalny podatek węglowodorowy, Podatek od gier (dr A. Krajewska)

Podczas zajęć przedstawiona jest koncepcja renty surowcowej wraz z instrumentami fiskalnymi wchodzącymi w jej skład (tj. obciążeniami, z którymi muszą liczyć się podmioty prowadzące w Polsce działalność wydobywczą). Przedmiotem analizy są dwa podatki wydobywcze, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz specjalny podatek węglowodorowy. Prowadząca w sposób zwięzły i przystępny przedstawia konstrukcję wskazanych podatków oraz ramy czasowe ich obowiązywania. Zarysowuje także pomocny kontekst dotyczący polskiego potencjału surowcowego oraz aktualnej polityki wydobywczej państwa. W ramach wskazanego bloku przedstawione są także najważniejsze zagadnienia dotyczące opodatkowania poszczególnych gier hazardowych podatkiem od gier.

 • Wprowadzenie do międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego (prof. dr hab. W. Nykiel)

Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia unijnego prawa podatkowego, w tym podstawy prawne i zakres harmonizacji poszczególnych podatków, znaczenie swobód traktatowych oraz zakazu dyskryminacji w obszarze prawa podatkowego oraz podatkowe aspekty pomocy publicznej. Podczas wykładu uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego: źródła prawa podatkowego o charakterze międzynarodowym, w tym rolę i status tzw. konwencji modelowych, pojęcie podwójnego opodatkowania, rodzaje środków służących eliminacji podwójnego opodatkowania (jednostronne, dwustronne, wielostronne) oraz metody eliminacji podwójnego podatkowania (metoda zwolnienia i metoda kredytu).

 • Międzynarodowe prawo podatkowe (dr hab. Z. Kukulski, prof. UŁ, prof. Jan de Goede)

Wykład obejmuje szczegółową analizę wpływu Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ na praktykę traktatową państw, zmiany wywołane wdrożeniem Planu Działań BEPS, w szczególności Konwencji Wielostronnej MLI do umów dwustronnych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

 • Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę (dr hab. Z. Kukulski, prof. UŁ)

Przedmiotem wykładu jest aktualna praktyka traktatowa Polski.

 • Postępowanie podatkowe (prof. dr hab. W. Chróścielewski, prof. dr hab. J.P. Tarno)
 • Postępowanie sądowoadministracyjne (prof. dr hab. Z. Kmieciak)

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych założeń i instytucji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) przedmiotu kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne

2) podmiotów postępowania, w tym legitymacji procesowej stron skarżących

3) etapów postępowania, w tym badania dopuszczalności skargi, czynności rozpoznawczych i orzeczniczych

4) środków ochrony pozostających w dyspozycji sądów administracyjnych

5) środków zaskarżenia orzeczeń

6) wykonania wyroków sądów administracyjnych i generalnie - związków postępowania sądowoadministracyjnego z postępowaniem podatkowym.

Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi można uznać za względnie stabilne, co nie znaczy, że nie ulegają one zmianom. Nowym trendem w postepowaniu sądowoadministracyjnym jest niewątpliwie dopuszczenie w wyniku dokonanej w 2015 r. nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w określonym zakresie merytorycznego orzekania (art. 145a), a także szersze stosowanie, przede wszystkim w związku z pandemią, form orzekania w trybie uproszczonym (na posiedzeniach niejawnych).

 • Doradca przed sądem administracyjnym (prof. dr hab. J.P. Tarno)

Celem wykładu jest wskazanie na podstawowe obowiązki doradcy podatkowego reprezentującego klienta w toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym wymogi formalne dotyczące redagowania pism procesowych. W ramach wykładu zostaną zasygnalizowane podstawowe problemy z jakimi mogą spotykać się profesjonalni pełnomocnicy w toku postępowań.

 • Kontrola podatkowa i celno-skarbowa (dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ)

Celem wykładu jest przedstawienie zasad prowadzenia kontroli przestrzegania prawa podatkowego tj. kontroli podatkowej oraz celno – skarbowej, ze wskazaniem tych odmienności i problemów prawnych, które występują lub mogą występować w trakcie stosowania przepisów. Problemy omawiane w trakcie zajęć związane są przede wszystkim z władczym działaniem organów podatkowych i związanym z tym katalogiem praw i obowiązków leżących po stronie każdego zobowiązanego. Z drugiej strony są charakterystyczne dla tego stadium postępowania związanego z ustaleniem stanu faktycznego.

 • Egzekucja zobowiązań podatkowych (prof. dr hab. J.P. Tarno)
 • Prawo i postępowanie podatkowe – warsztaty (dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ)

Nierzadko znajomość jedynie przepisów podatkowych w tym względzie może okazać się niewystarczająca, a jedynie obserwacja aktualnej praktyki organów podatkowych pozwoli zidentyfikować możliwe pułapki podatkowe. Stąd też tej części zajęć zostaną przedstawione podstawowe, powstające w praktyce wątpliwości dotyczące funkcjonowania różnych podatków oraz sposób stosowania analizowanych regulacji podatkowych przez administrację podatkową oraz sądy administracyjne. W ramach zajęć szczególny nacisk zostanie położony na problemy dowodowe jakie w toku postępowań podatkowych powstają w podstawowych z fiskalnego punku widzenia podatkach.

 • Prawo karne skarbowe (dr Z. Wardak)

Celem wykładu jest przekazanie specjalistom od prawa podatkowego podstawowej wiedzy o zasadach odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, o karach i zasadach ich wymierzania, o przestępstwach i wykroczeniach. Szereg zachowań związane jest nie tylko z odpowiedzialnością podatkową, ale także karną skarbową, co niestety często nie jest znane wielu uczestnikom obrotu gospodarczego. Dla osób zajmujących się prawem podatkowym konieczna jest umiejętność kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej i ocena zaistnienia znamion czynów zabronionych. Niezbędne jest także przybliżenie reguł ponoszenia odpowiedzialności, w tym możliwości niepodlegania karze (w tym w szczególności poddanie się czynnemu żalowi), a także trybów konsensualnych.

 • Rachunkowość (prof. dr hab. E. Walińska)

Celem przedmiotu Rachunkowość jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej, w szczególności przedstawienie zasad wyceny bilansowej majątku i kapitałów oraz zasad pomiaru przychodów i kosztów, zgodnie z wymogami krajowych regulacji rachunkowości (m.in. ustawy o rachunkowości z przepisami wykonawczymi). Zagadnienia szczegółowe rachunkowości są przedstawiane w kontekście ich skutków w podatku dochodowym, co pozwala zidentyfikować różnice między wynikiem finansowym i podstawą opodatkowania oraz rozpoznać ich wpływ na wynik finansowy netto. Treści zajęć uwzględniają aktualne regulacje polskiego prawa bilansowego, czyli w szczególności Ustawy o rachunkowości. Przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wykładowców w procesach regulacji rachunkowości.