ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

O studiach - PSPP2

Kierownik Studium

dr Dariusz Strzelec

Podstawowe założenia organizacyjne:

13 sobotnich zjazdów po 8 godzin (w blokach 2-godzinnych),

minimalna liczba uczestników - 30,

okres realizacji: październik - wrzesień.

Tematyka

Zakres przedmiotowy studiów obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego. W założeniu tematyka podatkowa została przedstawiona w ujęciu problemowym.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty i bloki tematyczne, prowadzone

w formie wykładów i konwersatoriów:

 1. Ewidencje podatkowe
 2. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w podatkach
 3. Finansowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 4. Przekształcenia podmiotów gospodarczych
 5. Know - how aspekty podatkowe
 6. Dochody nieujawnione - zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe.
 7. Pozapłacowe świadczenia pracownicze w interpretacjach organów i sądów
 8. Kontrola podatkowa a skarbowa
 9. Formy ucieczki przed opodatkowaniem i sposoby walki ze zjawiskiem
 10. VAT - miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów i świadczeniu usług
 11. VAT - zakres przedmiotowy: dostawa towarów, czy świadczenie usług.
 12. Marketing, promocja a podatki
 13. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - dywidendy, odsetki należności licencyjne, przychody ze stosunku pracy, zyski przedsiębiorstwa
 14. Wykładnia prawa podatkowego w procesie jego stosowania a praktyka orzecznicza
 15. Znaczenie prawa UE dla polskich podatników
 16. Wybrane problemy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 17. Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
 18. Akcyza
 19. Zasady zwrotu podatku pobranego wbrew prawu UE - ETS oraz OP
 20. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek
 21. TransferPricing

Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową

Adresaci

Studia Prawa Podatkowego II stopnia adresowane jest do absolwentów Studium Prawa Podatkowego prowadzonego przez WPiA UŁ, a także absolwentów studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego organizowanych przez inne uczelnie.

Koszt uczestnictwa

2500,00 zł. płatne na rachunek bankowy podany po przyjęciu na studia;

Dodatkowa opłata 30,00 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

(płatna w późniejszym terminie)

Limit miejsc 30

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub potwierdzona notarialnie kopia odpisu dyplomu)
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego
 • 1 zdjęcie

 

Termin składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do 30 września (każdego roku)

Miejsce składania dokumentów

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, budynek WPiA UŁ,

Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, p. 4.66 lub 4.85 (IV piętro, beczka C)

Materiały

Uczestniczy Studiów otrzymują materiały do zajęć w formie elektronicznej albo wydrukowanej. Ponadto uczestnicy otrzymują książki o tematyce podatkowej.

Egzamin kończący studia

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego w formie testu, z liczbą pytań egzaminacyjnych proporcjonalną do ilości godzin z danego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu studiów powinien dysponować wiedzą specjalistyczną w zakresie poszczególnych instytucji prawa podatkowego oraz umiejętnością właściwej interpretacji odpowiednich norm prawnych przy jednoczesnej świadomości istniejących linii orzeczniczych, poglądów doktryny oraz wytycznych Ministerstwa Finansów, a także rozbieżności i niebezpieczeństw w istniejących w codziennej praktyce stosowania przepisów podatkowych.

Nabyta wiedza umożliwi absolwentowi dokonywanie samodzielnej interpretacji przepisów oraz oceny obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie prawa podatkowego, ułatwi stosowanie prawa podatkowego w praktyce, świadczenie usług doradztwa podatkowego, czy usług księgowych dla podmiotów gospodarczych.