ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Program - ePSPP

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć
Liczba punktów 
ECTS
1 Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne 38 9
Elementy  konstrukcyjne podatku, źródła prawa podatkowego 4
Konstytucyjne uwarunkowania  stanowienia i stosowania prawa podatkowego RP 4
Wykładnia prawa podatkowego 6
Zobowiązania podatkowe 24
2 Podatki dochodowe 31 7
Podatek dochodowy od osób fizycznych  12
Dochody nieujawnione 3
Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym 3
Podatek dochodowy od osób prawnych   8
Niedostateczna kapitalizacja 2
Ceny transferowe 3
3 Podatki pośrednie 23 6
Podatek od towarów i usług   16
Podatek akcyzowy 6
Podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od gier 1
4 Pozostałe podatki 19 5
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opodatkowanie obrotu nieruchomościami, opłaty lokalne 12
Podatek od spadków i darowizn. 3
Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa  4
5 Europejskie i międzynarodowe prawo podatkowe 22 5
Europejskie prawo podatkowe 11
Międzynarodowe prawo podatkowe 11
6 Postępowania 46 11
Postępowanie podatkowe 10
Postępowanie sądowo-administracyjne 8
Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa 8
Egzekucja zobowiązań podatkowych 8
Pisanie pism w sprawach podatkowych   4
Prawo karne skarbowe 8
7 Elementy prawa cywilnego i handlowego 10 2
8 Rachunkowość 14 4
9 Egzamin 1 11

RAZEM

204 

60